Privacy Policy

Privacy Policy2019-10-16T18:17:02+00:00

Privacy policy STIBAF (Stichting ter Bevordering van de Antroposofische Fysiotherapie)

De Stibaf hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens waarover zij de beschikking krijgt. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Stibaf houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy reglement;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot alleen die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens, anders dan hier beschreven;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van de rechten van betrokkenen omtrent hun persoonsgegevens en deze respecteren.

Als Stibaf zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Reglement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Persoonsgegevens van cursisten worden door de Stibaf verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • De uitvoering van een overeenkomst: t.b.v. het faciliteren van contact tussen docenten, cursusleiding en medecursisten vóór,  gedurende en na een cursus of opleiding en het faciliteren van noodzakelijk inhoudelijk, administratief en financieel verkeer, ten dienste van de doelstelling van de cursus.

Grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is: het opleidings- of cursuscontract.
Voor de bovenstaande doelstelling kan de Stibaf de volgende persoonsgegevens van cursisten vragen:

 • Voornaam en voorletters;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer (vast en/of mobiel);
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • BIG-registratienummer
 • Jaar en plaats van behalen diploma fysiotherapie
 • Werkadres(sen)

Deze persoonsgegevens worden door de Stibaf opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • M.b.t. cursussen van max. 3 maanden: bewaartermijn tot 1 jaar na afsluiten cursus
 • M.b.t. cursussen / opleiding langer dan 3 maanden: bewaartermijn tot 5 jaar na afsluiten opleiding / cursus.

Persoonsgegevens van docenten worden door de Stibaf verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • De uitvoering van een overeenkomst: t.b.v. het faciliteren van contact tussen docenten, cursusleiding en medecursisten voor,  gedurende en na een cursus of opleiding en het faciliteren van noodzakelijk administratief en financieel verkeer, ten dienste van de doelstelling van de cursus..

Grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is:overeenkomst van opdracht en Docentenhandleiding.
Voor de bovenstaande doelstelling kan de Stibaf de volgende persoonsgegevens aan de betrokken docent vragen:

 • Voorletters;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geslacht;
 • (Werk-)adres;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer (vast/mobiel);
 • IBAN-banknummer;
 • BIG-registratienummer;
 • Lidmaatschap en registratiegegevens NVAF;
 • Actueel CV.

Deze persoonsgegevens worden door de Stibaf opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • M.b.t. cursussen van max. 3 maanden: bewaartermijn tot 1 jaar na afsluiten cursus
 • M.b.t. cursussen / opleiding langer dan 3 maanden: bewaartermijn tot 5 jaar na afsluiten opleiding / cursus.

Persoonsgegevens van leveranciers, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerden worden door de Stibaf verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • De uitvoering van een overeenkomst: t.b.v. het scheppen van voorwaarden voor de doelstellingen van de cursus/opleidingen.

Grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is: huurcontract, leveringscontract

 • Het bereiken van een gerechtvaardigd belang: t.b.v. informatieverstrekking m.b.t. doelen en werkwijze van de Stibaf.

Grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is: mondelinge of schriftelijke toestemming.

Het doel van deze verwerking is
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de Stibaf de volgende persoonsgegevens aan betrokkene vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Beroep / praktijkvoering

Deze persoonsgegevens worden door de Stibaf opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Gedurende de periode dat men gezien wordt als een leverancier, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Beeld- en geluidmateriaal
Er mag alleen beeld- en geluidmateriaal tijdens door de Stibaf georganiseerde bijeenkomsten worden gemaakt of opgenomen, wanneer in beeld of ten gehore te brengen personen hiervoor uitdrukkelijk en in de actuele situatie toestemming hebben gegeven. Het op deze manier verkregen beeld- of geluidmateriaal mag alleen na schriftelijke toestemming van alle personen die herkenbaar in beeld zijn, worden gedeeld via digitale of gedrukte media.

Verstrekking aan derden
Wij zullen de door personen verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien wij hier schriftelijk toestemming voor hebben gekregen.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar).

Bewaartermijn
De Stibaf bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Stibaf van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze medewerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Reglement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Stichting ter bevordering van de antroposofische fysiotherapie
Contactpersoon| Mevrouw J. Hendriksma
Postadres           | Zilverschoonstraat 2, 2555 NJ Den Haag
E-mail.                | administratie@stibaf.nl